Montāžas darbu riski ir apdrošināti

Sazinies ar mums 29 457 775
Atbalsts klientiem darbdienās 8:00-18:00

Montāžas darbu izpilde

Darbdienās 9:00-19:00
Sestdienās pēc vienošanās
Svētdien atpūšamies

Piesaki šeit

24h diennaktī un
saņem 5% atlaidi!


Par mērījumu vienotību https://likumi.lv/doc.php?id=42562

 

MK noteikumi Nr.40

"Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem http://likumi.lv/doc.php?id=151306

Verificēšanas periodiskums (ne retāk kā):

Ūdens patēriņa skaitītāji reizi 4 gados.

Siltumenerģijas skaitītāji reizi 2 gados.

 

MK noteikumi Nr. 212 
Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība https://likumi.lv/ta/id/281520-merisanas-lidzeklu-metrologiskas-prasibas-un-to-metrologiskas-kontroles-kartiba

 

MK noteikumi Nr.624 

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm https://likumi.lv/ta/id/269947-noteikumi-par-merisanas-lidzeklu-metrologiskas-kontroles-kartibu-un-pirmreizejas-verificesanas-atzimem 

 

MK noteikumi Nr.664

"Noteikumi par metroloģiskjām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem" http://likumi.lv/doc.php?id=142369&from=off

 

MK noteikumi Nr.667

"Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem" http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=142371

 

MK noteikumi Nr.981

"Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" http://likumi.lv/doc.php?id=149301 

Autortiesības © 2019 OROLS Māris Klīve